„Сви путеви воде на паркинг!”

  Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” основала је Скупштина Града Новог Сада, 16. децембра 2004. године, како би се све већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа је одржавање, уређење и коришћење јавних паркиралишта и гаража, као и услуге у друмском саобраћају. Циљ „Паркинг сервиса” је модернизација и унапређењe културe паркирања у граду. То подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову врсту услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин.

  У сарадњи са Факултетом техничких наука, Одсек за саобраћај, урадили смо Студију мирујућег саобраћаја централне зоне паркирања у Новом Саду, Последња студија која се бавила овом проблематиком урађена je 1973. године. Израдом ове студије Нови Сад je добио много, а пре свега стручне смернице како решавати проблеме мирујућег саобраћаја у наредном периоду. Студија коју потписују стручници и призната имена у овој области омогућила је ЈКП „Паркинг сервис” да проблеме паркинга у граду решава онако како je и почело, a то значи стручно, темељно и квалитетно. Нови систем паркирања, уведен 15. јуна 2005. године, „Паркинг сервис” је применио уз велику медијску кампању, која је пре свегa имала за циљ да о свему што радимо обавештавамо грађане. Под слоганом СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ HA ПАРКИНГ, урадили смо први део примене новог система паркирања, a ПАРКИРАЊЕ СА СМЕШКОМ је слоган који je пропратио увођење новог начина плаћања паркинг места, SMS-ом са мобилног телефона. Cистем SMS плаћања паркирања je нешто што је наше Предузеће урадило сâмо, знањем и умећем људи који су запослени у нашој кући.

  ЈКП „Паркинг сервис” примењује систем паркирања који подразумева организацију паркиралишта у четири зоне: екстра, црвена, плава и бела. Осим по цени, ове зоне се разликују и по ограничењу времена задржавања у њима. Екстра зона, као последње уведена, ограничила је задржавањe на сат времена, а све у циљу повећања фреквенције измене возила на највише оптерећеним паркиралиштима у градском језгру. У црвеној зони време задржавања возила ограничено је на два сата, док у плавој и белој зони ограничење не постоји. Такође, постоје и паркиралишта са контролом уласка и изласка, као и повремена паркиралишта. Паркирање је могуће платити куповином паркинг карте на киоску и мобилним телефоном (слањем SMS-а са регистарском ознаком аутомобила), као и паушалном претплатом која подразумева куповину месечних карата, које су сврстане у три категорије: станарске, предузетничке и „златне” карте. Сâма категоризација карата подразумева њихово ценовно разликовање, као и различите могућности коришћења паркиралишта.

  Предузеће: ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
  Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића 47
  Телефон/факс: 021 48 99 111/48 99 119
  Имејл: office@parkingns.rs
  Матични број: 08831149
  Шифра делатности: 5221
  ПИБ: 103635323
  Текући рачун: 340-33817-38