„Сви путеви воде на паркинг!”

  Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад основала je Скупштина Града Новог Сада 16. децембра 2004. године, како би се све већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа je одржавање, уређење и коришћење паркинга и јавних гаража, као и услуге друмског саобраћаја. Циљ „Паркинг сервиса” je да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис” je организовало и применило нови систем паркирања у Hовом Саду, који подразумева организацију паркиралишта у три зоне: црвену, плаву и белу и сасвим другачији систем наплате од досада примењиваног. Уместо инкасаната, на улицама су контролори, који проверавају да ли је паркинг плаћен. A сама наплата примењује се на три начина: куповином на паркомату, куповином паркинг карте на киоску и мобилним телефоном - слањем SMS-a.

  Cистем SMS плаћања паркирања je нешто што је наше Предузеће урадило сâмо, знањем и умећем људи који су запослени у нашој кући. У сарадњи са Факултетом теничких наука, Одсек за саобраћај, урадили смо Студију мирујућег саобраћаја централне зоне паркирања у Новом Саду, Последња студија која се бавила овом проблематиком урађена je 1973. године. Израдом ове студије Нови Сад je добио много, а пре свега стручне смернице како решавати проблеме мирујућег саобраћаја у наредном периоду. Студија коју потписују стручници и призната имена у овој области, омогућила је ЈКП „Паркинг сервис” да проблеме паркинга у граду решава онако како je и почело, a то значи стручно, темељно и квалитетно. Нови систем паркирања, уведен 15. јуна 2005. године, „Паркинг сервис” је применио уз велику медијску кампању, која је пре свегa имала за циљ да о свему што радимо обавештавамо грађане. Под слоганом СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ HA ПАРКИНГ, урадили смо први део примене новог система паркирања, a ПАРКИРАЊЕ СА СМЕШКОМ је слоган који je пропратио увођење новог начина плаћања паркинг места, SMS-ом са мобилног телефона.

  Предузеће ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
  Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића 47
  Телефон/факс: 021 48 99 111/48 99 119
  Имејл: office@parkingns.rs
  Матични број 08831149
  Шифра делатности 5221
  ПИБ 103635323
  Текући рачун 340-33817-38