О нама

„Сви путеви воде на паркинг!”

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад основала je Скупштина Града Новог Сада 16. децембра 2004. године, како би се све већи проблеми паркирања у Новом Саду решавали на озбиљан и систематичан начин. Делатност предузећа je одржавање, уређење и коришћење паркинга и јавних гаража, као и услуге друмског саобраћаја. Циљ „Паркинг сервиса” je да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис” je организовало и применило нови систем паркирања у Hовом Саду, који подразумева организацију паркиралишта у три зоне: црвену, плаву и белу и сасвим другачији систем наплате од досада примењиваног. Уместо инкасаната, на улицама су контролори, који проверавају да ли је паркинг плаћен. A сама наплата примењује се на три начина: куповином на паркомату, куповином паркинг карте на киоску и мобилним телефоном - слањем SMS поруке.

Cистем SMS плаћања паркирања je нешто што је наше Предузеће урадило сâмо, знањем и умећем људи који су запослени у нашој кући. У сарадњи са Факултетом теничких наука, Одсек за саобраћај, урадили смо Студију мирујућег саобраћаја централне зоне паркирања у Новом Саду, Последња студија која се бавила овом проблематиком урађена je 1973. године. Израдом ове студије Нови Сад je добио много, а пре свега стручне смернице како решавати проблеме мирујућег саобраћаја у наредном периоду. Студија коју потписују стручници и призната имена у овој области, омогућила је ЈКП „Паркинг сервис” да проблеме паркинга у граду решава онако како je и почело, a то значи стручно, темељно и квалитетно. Нови систем паркирања. уведен 15. јуна 2005. године, „Паркинг сервис” је применио уз велику медијску кампању, која је пре свегa имала за циљ да о свему што радимо обавештавамо грађане. Под слоганом СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ HA ПАРКИНГ, урадили смо први део примене новог система паркирања, a ПАРКИРАЊЕ СА СМЕШКОМ је слоган који je пропратио увођење новог начина плаћања паркинг места, SMS поруком са мобилног телефона.

Предузеће ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Телефон/факс: 021 48 99 111/48 99 119
Имејл: office@parkingns.rs
Матични број 08831149
Шифра делатности 5221
ПИБ 103635323
Текући рачун 340-33817-38

EnglishSerbian